B3. Phân quyền

Để có thể phân quyền xử lý công việc trên hệ thống, người dùng cần thao tác truy cập vào link hệ thống, ví dụ:

  • Hệ thống quản lý chung Admin: cú pháp chung thường là admin.tên miền (admin.demo.gobiz.vn)

  • Hệ thống quản lý Mua hàng: Mua. tên miền (mua.demo.gobiz.vn)

  • Hệ thống quản lý Kho hàng: Kho. tên miền (kho.demo.gobiz.vn)

  • Hệ thống xử lý Khiếu nại: Khiếu nại. tên miền (khieunai.demo.gobiz.vn)

  • Hệ thống quản lý Sale: Sale.tên miền (sale.demo.gobiz.vn)

Đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị giao diện trống, không có thông tin hoặc báo lỗi không có quyền truy cập.

Tiến hành phân quyền

Quý khách chọn hệ thống cần phân quyền và thao tác thêm thành viên như hình minh họa:

Phân quyền thành công, tài khoản vừa được phân quyền cần logoutlogin lại mới có thể thao tác được trên hệ thống.

Last updated