2. Quản lý kiện hàng

Menu => Kiện hàng => Danh sách kiện (1) => Chọn mở rộng tìm kiếm (2) => Chọn trạng thái kiện hàng cần tìm kiếm (3) => Chọn thời gian (4) => Bấm tìm kiếm (5) => Xuất file excell (6).

Danh sách kết quả tìm kiếm được như hình:

Last updated