1. Tạo mới dự án

Mục đích: Để có thể vận hành công việc hiệu quả, các nhà quản lý luôn có nhu cầu phân chia nhóm của mình theo từng dự án. Vì thế với phần mềm nhằm mục đích quản lý công việc thì tính năng tạo mới 1 dự án được xem là một trong những tính năng quan trọng giúp người dùng có thể phân chia các dự án để quản lý 1 cách dễ dàng.

Cách 1: Tạo dự án từ Menu

Bước 1: Người dùng bấm vào biểu tượng tại menu ngang, chọn "Tạo mới dự án"

Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện cho phép người dùng nhập các thông tin của dự án, trong đó 2 trường thông tin "Tên dự án" và "Loại dự án" là bắt buộc nhập. Dự án được tạo mới sẽ hiển thị trong mục "Quản lý dự án"

  • Loại dự án là Private thì chỉ những thành viên của dự án mới có quyền truy cập và xem những ticket của dự án

  • Loại dự án là Public: ngoài thành viên dự án, các user không phải thành viên dự án vẫn có quyền truy cập, tạo và xem các ticket do mình tạo

Cách 2: Tạo dự án khi đang ở màn hình Quản lý dự án

Trường hợp người dùng đang ở màn hình Quản lý dự án, người dùng cũng có thể tạo mới dự án bằng cách bấm vào nút "tạo mới dự án". Người dùng nhập các thông tin cần tạo như đã mô tả ở Cách 1.

Các tình huống tạo dự án thất bại:

  • Không nhập các trường thông tin có dấu * (bắt buộc nhập)

  • Ảnh đại diện không phải định dạng ảnh, dung lượng quá 5MB

  • Trường hợp khi tạo dự án nhưng hệ thống thông báo "bạn chưa có quyền tạo dự án" hoặc đã tạo "vượt quá số lượng dự án cho phép" thì vui lòng liên hệ bộ phận vận hành để được hỗ trợ cấp quyền/ nâng cấp gói tài khoản.

Last updated