Links

5. Địa chỉ kho nhận

Mục đích: Quản lý danh sách địa chỉ kho nhận và hỗ trợ khai báo các kho trên hệ thống, chỉnh sửa thông tin địa chỉ kho đã có.
Quản lý khai báo địa chỉ kho như sau:
Bước 1: Quản lý truy cập trang Cấu hình từ menu bên trái, chọn Địa chỉ kho nhận
Địa chỉ kho nhận
Bước 2: Quản lý tạo kho mới bằng cách chọn chức năng Thêm mới, sau đó nhập thông tin kho như: Agency,Tên kho, Mã kho, Địa chỉ kho,Trạng thái,Đặt làm địa chỉ mặc định,... và click Thêm mới để hoàn thành khai báo thông tin kho.
Địa chỉ kho nhận
Để chỉnh sửa thông tin kho, quản lý click vào icon
. Các thông tin sửa kho giống như khi thêm mới.
Sửa thông tin kho