Links

5. Quản lý đơn ký gửi

HƯỚNG DẪN CÁCH QUẢN LÝ ĐƠN KÝ GỬI
1. Cách tìm kiếm đơn hàng
Từ menu bên trái màn hình, Quý khách chọn Danh sách đơn ký gửi (1) => Nhập mã đơn hàng/mã vận đơn/ mã hóa đơn gốc cần tìm (2) => Chọn tìm kiếm (4)
image
Hoặc Quý khách chọn Mở rộng tìm kiến (3) => Điền mã hóa đơn gốc/Mã vận đơn/ tên shop cần tìm kiếm => Chọn tìm kiếm (4).
image
Ngoài ra, Quý khách có thể tạo ghi chú cá nhân (chỉ Khách hàng nhìn thấy) để tiện cho việc quản lý đơn hàng của mình.
image
2. Cách kiểm tra chi tiết đơn hàng
Từ giao diện chi tiết đơn, Quý khách có thể bấm vào các tad thông tin để xem chi tiết, cụ thể:
  • Sản phẩm: Thông tin sản phẩm Quý khách đã kê khai trên đơn hàng (link sản phẩm, giá sản phẩm, thuộc tính của sản phẩm, số lượng…)
image
  • Vận chuyển: Mã vận đơn và mã kiện tương ứng được tạo từ MVĐ của Quý khách (cân nặng kiện hàng, thể tích kiện hàng (nếu có)…).
image
  • Tài chính đơn: Kiểm tra được thông tin liên quan đến chi phí (phí dịch vụ, phí vận chuyển…)
image
  • Giao dịch: Toàn bộ thông tin liên quan đến việc thanh toán, truy thu… của đơn hàng
image
  • Lịch sử: Quý khách kiểm tra được trạng thái hiện tại của đơn, lộ trình của toàn bộ đơn hàng trước đó..
image
3. Cách trao đổi thông tin từ trên đơn hàng
Từ chi tiết đơn hàng, Quý khách điền nội dung muốn hỗ trợ/trao đổi (1) => Bấm gửi (2) => Kết quả (3).
image
Thông tin phản hồi của bên cung cấp dịch như sau:
image