5. Quản lý đơn ký gửi

Từ giao diện chi tiết đơn, Quý khách có thể bấm vào các tab thông tin để xem chi tiết, cụ thể:

  • Sản phẩm: Thông tin sản phẩm Quý khách đã kê khai trên đơn hàng (link sản phẩm, giá sản phẩm, thuộc tính của sản phẩm, số lượng…)

  • Vận chuyển: Mã vận đơn và mã kiện tương ứng được tạo từ MVĐ của Quý khách (cân nặng kiện hàng, thể tích kiện hàng (nếu có)…).

  • Tài chính đơn: Kiểm tra được thông tin liên quan đến chi phí (phí dịch vụ, phí vận chuyển…)

  • Giao dịch: Toàn bộ thông tin liên quan đến việc thanh toán, truy thu… của đơn hàng

  • Lịch sử: Quý khách kiểm tra được trạng thái hiện tại của đơn, lộ trình của toàn bộ đơn hàng trước đó..

3. Cách trao đổi thông tin từ trên đơn hàng

Từ chi tiết đơn hàng, Quý khách điền nội dung muốn hỗ trợ/trao đổi (1) => Bấm gửi (2) => Kết quả (3).

Thông tin phản hồi của bên cung cấp dịch như sau:

Last updated