1. Quản lý tài chính

Từ menu bên trái màn hình Quý khách truy cập vào phần Giao dịch

 • Tìm kiếm lịch sử giao dịch:

  Quý khách có thể tìm kiếm thông tin theo các điều kiện sau:

 • Loại giao dịch.

 • Mã đơn hàng, mã giao dịch.

 • Khoảng thời gian.

Để xóa dữ liệu đã lọc Quý khách sử dụng chức năng Làm mới bộ lọc

 • Danh sách lịch sử giao dịch tài chính:

Thông tin hiển thị trong danh sách giao dịch:

 • Tổng giao dịch trên hệ thống.

 • Xuất excel danh sách giao dịch.

 • Thời gian phát sinh giao dịch

 • Mã giao dịch.

 • Loại giao dịch tài chính: Hoàn tiền, thanh toán, truy thu...

 • Nội dung giao dịch.

 • Giá trị: số tiền phát sinh giao dịch.

 • Số dư: Số tiền còn lại trong ví điện tử sau khi phát sinh giao dịch.

Last updated