Links
Comment on page

1. Quản lý tài chính

Từ menu bên trái màn hình Quý khách truy cập vào phần Giao dịch
 • Tìm kiếm lịch sử giao dịch:
  Quý khách có thể tìm kiếm thông tin theo các điều kiện sau:
 • Loại giao dịch.
 • Mã đơn hàng, mã giao dịch.
 • Khoảng thời gian.
Tìm kiếm giao dịch tài chính
Để xóa dữ liệu đã lọc Quý khách sử dụng chức năng Làm mới bộ lọc
 • Danh sách lịch sử giao dịch tài chính:
Thông tin hiển thị trong danh sách giao dịch:
 • Tổng giao dịch trên hệ thống.
 • Xuất excel danh sách giao dịch.
 • Thời gian phát sinh giao dịch
 • Mã giao dịch.
 • Loại giao dịch tài chính: Hoàn tiền, thanh toán, truy thu...
 • Nội dung giao dịch.
 • Giá trị: số tiền phát sinh giao dịch.
 • Số dư: Số tiền còn lại trong ví điện tử sau khi phát sinh giao dịch.
Danh sách lịch sử giao dịch