4. Báo cáo doanh số

Bước 1: Từ menu bên trái màn hình, Quản lý vào mục Đơn hàng và chọn mục Báo cáo doanh số

Bước 2: Quản lý tạo doanh số cho GDV bằng cách chọn tài khoản của GDV và thời gian. Sau đó Quản lý click vào nút [Tạo]

Lưu ý: Thời gian xuất file doanh số luôn <=1 tháng

Ví dụ: Quản lý chọn GDV A với thời gian là tháng 01/2021 thì Dữ liệu doanh số sẽ được xuất từ 16-12-2020 00:00:00 đến 15-01-2021 23:59:59

Bước 3: Tải file doanh số

Sau khi tạo yêu cầu xuất file doanh số hoàn thành thì quản lý tải file doanh số về bằng cách click vào nút [Tải file]

Bước 4: Quản lý có thể xem và tải về được các file doanh số đã tạo trước đó tại mục Yêu cầu gần đây

Last updated