3. Nhập kho và thông tin tồn kho

Mục đích: Để nhập tồn kho cho sản phẩm và xem thông tin tồn kho hiện tại, người dùng truy cập menu Kho hàng/ Danh sách tồn kho.

Bước 2: Để nhập tồn kho, người dùng click button "tải file nhập tồn kho" và kéo file vào vùng tải lên.

Tại file excel người dùng nhập đủ thông tin cho 1 lần nhập tồn kho bao gồm: Mã nhập tồn, Mã sku, Mã kho, Mã vị trí Kho

Last updated