Phát đơn hàng

Mục đích

  • Xuất kho theo đơn hàng nhập và chuyển giao cho đơn vị vận chuyển gửi đến tay người mua hàng

Chuỗi giá trị

Hướng dẫn

Nghiệp vụ vận hành

Nghiệp vụ kho

Last updated