Links

1. Đăng ký và Đăng nhập tài khoản

 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN:
Để có thể đặt hàng Quý khách vui lòng truy cập Trang chủ website đặt hàng, trên menu click vào mục Đăng ký
Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin:
 • Tài khoản đăng nhập (Username): Viết liền không dấu, không chứa khoảng trắng.
 • Họ và tên.
 • Email đăng ký.
 • Số điện thoại liên hệ.
 • Nhập mật khẩu.
 • Xác nhận lại mật khẩu.
 • Mã giới thiệu (nếu có)
 • Click vào ô đồng ý chính sách.
 • Xác nhận đăng ký.
Màn hình đăng ký hệ thống
 • ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN:
  Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, Quý khách tiến hành đăng nhập hệ thống bằng cách nhập tên tài khoản và mật khẩu.
Màn hình đăng nhập tài khoản
Giao diện đăng nhập thành công
 • ĐĂNG XUẤT TÀI KHOẢN:
Để Đăng xuất tài khoản, Quý khách click vào khu vực mục hình đại diện hoặc phần hiển thị số dư ví như hình minh họa sau:
Đăng xuất tài khoản