Links

11. Kiểm tra danh sách phản hồi của khách hàng

Để vào danh sách phản hồi của khách hàng, từ thanh menu, Quý khách vui lòng chọn Phản hồi của khách hàng
image
Tại giao diện phản hồi của khách hàng, quý khách có thể chọn lọc theo trạng thái: tất cả, đơn ký gửi, đơn mua hộ, yêu cầu thanh toán để xem được các phản hồi của khách hàng theo từng loại
image