Links

8. Cấu hình tạm ngưng dịch vụ

Khi muốn tạm ngừng dịch vụ mua hộ hoặc ký gửi, quý khách vào cấu hình tạm ngưng dịch vụ.

Từ thanh menu, quý khách chọn cấu hình chung => cấu hình tạm ngừng dịch vụ => tạo mới để thiết lập mới cấu hình tạm ngưng dịch vụ.
image
image
Trong mục Tạo mới, quý khách nhập nội dung các mục trong đó và ấn thêm
image
Để sửa/xóa cấu hình nào đó, quý khách ấn vào sửa/xóa. Khi sửa, quý khách thay đổi thông tin trong mục cấu hình và ấn xác nhận
image