2. Xử lý đơn YCTT

1. Thanh toán YCTT

Bước 1: Vào menu => Chọn yêu cầu thanh toán hộ của tôi (1) => Chọn yêu cầu thanh toán hộ (2), tại đây sẽ thấy được toàn bộ các YCTT đã được phân cho nhân viên chờ xử lý.
image
Bước 2: Tại cột thanh toán => bấm chọn vào biểu tượng link (3) => hệ thống dẫn link sang web TMĐT cần thanh toán => Đăng nhập tài khoản thanh toán (4) => Tiến hành thanh toán tiền cho NCC theo đơn hàng của Khách như thông thường.
image
Bước 3: Quay lại giao diện admin => Bấm chọn Đã thanh toán cho YCTT vừa thanh toán xong (6) => Đồng ý (7).
image
Giao diện thông báo đã thanh toán thành công cho YCTT
image

2. Hủy YCTT

Bước 1: Vào menu => Chọn yêu cầu thanh toán hộ của tôi (1) => Chọn yêu cầu thanh toán hộ (2) => bấm chọn hủy (3)
Bước 2: Điền lý do hủy (4) => Đồng ý (5)
image

3. Từ chối YCTT

Vào menu => Chọn yêu cầu thanh toán hộ của tôi (1) => Chọn YCTT cần từ chối xử lý (2) => Tại cột người tiếp nhận chọn nút sửa (3) => Chọn Hủy bỏ (4).
image
Thông báo thành công sau khi từ chối YCTT
image
Copy link
On this page
1. Thanh toán YCTT
2. Hủy YCTT
3. Từ chối YCTT